ژل شدن(پخت) پی وی سی چیست ؟

11 فروردین 1400 ساعت 08:22
ژل شدن(پخت) پی وی سی چیست ؟

ژل شد پی وی سی یا فیوژن پی وی سی چیست و چطور درصد آن را تعیین میکنند.


فیوژن پی وی سی در واقع به معنی فشردگی، چگالش، ذوب و درهم ذرات پی وی سی است که با شروع عملیات ذوب و حرارت به پی وی سی صورت میگیرد.ماهیت ابتدایی ذرات پی وی سی از جمله اندازه و کریستال اولیه طی فرآیند ژل شدن و آمیزه سازی تغییر می کند. بعد از ذوب (فیوژن) و خنک کاری دوباره آرایش و ساختار ثانویه ایجاد می شود.در شکل آرایش کریستال اولیه و ثانویه پی وی سی نشان داده شده است.

مورفولوژی پی وی سی

برای آزمون فرمولاسیون پی و سی ابتدا نمونه را توسط دستگاه یک دستگاه مخلوط کن(Torque Rheometer) که شامل یک مخلوط کن که دمای آن قابل کنترل اسـت و دو مارپیچ که در خـلاف هم گردش می کنند تهیه می شود.
این دستگاه مجهز به نرم افزاری است که نمودار تغییرات Temperature –Time و Torque-Time رسم می کند و انطباق دادن این دو نمودار اطلاعات مفیدی در مورد میزان پخت پی وی سی، سازگاری افزودنی با فرمولاسیون و... به دست می آید.

با قرار دادن دو سری اطلاعات به دست آمده از آزمون DSC  و نمودار Temperature –Time و Torque-Time می توان فرمولاسیون و در نهایت کیفیت قطعه پی وی سی تولید شده را بررسی کرد.

در شکل زیر نحوه فیوژن پی وی سی در دو دستگاه مختلف نمایش داده شده است.

 

فیوژن یا ژل شدن پی وی سی-pvc fuison

تعیین درجه ژل شدن پی وی سی:

با استفاده از آزمون DSC و رسم نمودار و با استفاده از فرمول زیر درجه ژل شدن پی وی سی به دست می آید.

پخت پی وی سی

ژل شدن پی وی سی باید درصد مناسب و بهینه ای داشته باشد. زیرا بر خواص مختلفی از جمله ضربه پذیری تاثیر دارد. درصد فیوژن پی وی سی را با دستگاه DSC  اندازه گیری می کنند برای اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه DSC کلیک کنید.

 

همچنین فیوژن پی وی سی را می توان با روش هایی بهود داد از جمله می توان افزودنی های تولید شده توسط را برای بهبود پخت و فیوژن پی وی سی استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد فیوژن و تاثیر آن بر خواص پی وی سی فیلم آموزشی فیوژن پی وی سی را ببینید.