02633552753

با ما در تماس باشید

دمای انتقال شیشه ای پی وی سی چیست؟

06 آبان 1400 ساعت 14:40
دمای انتقال شیشه ای  پی وی سی چیست؟

دمای انتقال شیشه ای در پلیمر چیست؟ و به چه عواملی بستگی دارد؟


دمای انتقال شیشه ای از مهمترین خواص حرارتی پلیمرهای آمورف به شمار می‌آید که روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آن وجود دارد.

در حالت کلی پلیمر ها را می توان به دو گروه گرمانرم و گرما سخت تقسیم نمود. ترمو پلاستیک ها پلیمر هایی هستند کهدر اثر گرما نرم شـــده و در بالاتر از یک دمای خاص جریان می یابند . به عبارت دیگر در این مواد امکان لغزش زنجیرهای پلیمری روی یکدیگر در اثر گرم شــدن ، وجود دارد . ترموپلاســتیکها را میتوان بارها گرما داد و شــکل دهی نمود .

این مواد قابلیت حل شدن در حلال را نیز دارند . ساختار مولکولی ترموپلاستیکها به صورت خطی یا شاخه ای است ترموسـتها پلاسـتیکهایی هسـتند که در اثر گرما یا عوامل دیگری از قبیل تابش اشــعه و رطوبت پخت شــد(شبکه ای می شود.) و تبدیل به محصـولاتی غیرقابل ذوب و انحلال میشوند.

رفتار ترموپلاستیکها در برابر گرما با رفتار کوچک مولکول ها بســیار متفاوت اســت . پلیمرها معمولاً نقطه ذوب مشــخصــی ندارند و فرایند ذوب آنها در محدودهای از دما صورت می گیرد. نواحی آمورف و بلورین یـک ترموپلاســـتیـک ، رفتارهای متفاوتی در برابر گرما دارند ، اگر یک پلیمر آمورف ( یا نواحی آمورف یک پلیمر بلورین) را گرم کنیم به محدوده ای از دما میرســـیم که در آن تحرک بخشهایی از زنجیر پلیمر ممکن شده و پلیمر نرم می شود.به این دما دمای انتقال شیشه ای یا Tg  گفته می شود. که از ویژگیهای مهم یک ترموپلاستیک است. اگر به گرما دادن پلیمر ( نیمه بلورین ) ادامه دهیم به جایی میرسـیم که نواحی منظم بلورین در اثر حرارت شروع بـه حرکت کرده و کل زنجیر امکان حرکت پیدا میکند به این محدوده از دما که در آن زنجیرهای پلیمر میتوانند روی هم بلغزند. در واقع اگر پلیمر را در دمای بالاتر از دمای انتقال شیشه ای سرد کنیم هنگام رسیدن به این نقطه از حالت نرم و منعطف به حالت شیشه ای و شکننده تبدیل می شود.
دمای انتقال شیشه ای مطابق استاندارد ASTM E1356  اندازه گیری می شود.


مقدار دمای انتقال شیشه‌ای تحت تأثیر عوامل مختلف می‌باشد. از جمله: وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی، شاخه‌ای شدن زنجیر، وجود فیلر یا نرم کننده و ...
معمولا انتقال شیشه‌ای در لاستیک‌ها زیر صفر درجه می باشد که باعث انعطاف پذیری این نوع مواد می شود.

انواع انتقال ها(دمای انتقال شیشه‌ای و دمای مذاب) در پليمرها را مي توان با اندازه گيري خواص اساسي توموديناميكي،فيزيكي،مكانيكي يا الكتريكي به صورت تابعي از دما تعيين نمود.