راهنمای انتخاب افزودنی

راهنمای انتخاب افزودنی

 

راهنمای انتخاب افزودنی 

 

استابیلایزر - پایدارکننده حرارتی:

کاربرد استابیلایزر پی وی سی - polyno

 

مقایسه استابیلایزر های پی وی سی-polyno

 

مقایسه استابیلایزر های پی وی سی

مقاله بررسی ساختار انواع استابیلایزرهای پی وی سی

مقاله بررسی ویژگی استابیلایزر پی وی سی(کلیک کنید)

اصلاح کننده ضربه :

pvc impact modifier

انتخاب اصلاح کننده ضربه پی وی سی

مقاله بررسی انواع اصلاح کننده ضربه پی وی سی کلیک کنید.

 

روان کننده 

 

انتخاب روان کننده -polyno

 

 

مقایسه روان کننده ها-polyno

انواع وکس پلیمر-polyno

مقاله بررسی ساختار شیمیایی انواع روان کننده(کلیک کنید)

مقاله ویژگی روان کننده پی وی سی (کلیک کنید)

نرم کننده:

انتخاب نرم کننده پلیمر-polyno

 

 

افزودنی فوم زا

 

 

افزودنی فوم زا-polyno

 

 

بازدارنده شعله:

 

عامل فوم زا-polyno

 

 

فیلرهای پلیمر

 

انواع بودن فیلر بودن- polyno

 

 

پیگمنت های سفید

 

انواع پیگمنت سفید-polyno