روان‌کننده

افزودنی‌های روان‌کننده مواد آلی یا معدنی می‌باشند که به صورت محلول و یا جامد معلق در روغن‌ها استفاده می‌شوند. این مواد به طور معمول 0.1 تا 30 درصد از حجم روغن را شامل می‌شوند.

طراحی سایت طراحی سایت