02633552753

با ما در تماس باشید

خواص پی وی سی و مقایسه آن با سایر پلاستیک ها

03 آبان 1400 ساعت 23:30

در مقاله بررسی پی وی سی، خواص ذاتی- نحوه تولید و کاربرد های این پلیمر بررسی شد. در این مقاله به مهم ترین خواص این پلیمر و مقایسه آن با سیار پلیمر ها پرداخته می شود.

خواص بازدانده شعله

PVC  به طور ذاتی از ویژگی های بازدارنده آتش با توجه به محتوای کلر آن،برخوردار است. به عنوان مثال، دمای احتراق PVC به اندازه 455 درجه سانتیگراد است و یک ماده کم خطر برای حوادث آتش سوزی است که به راحتی نمیسوزد. علاوه بر این، گرما آزاد شده از سوختگی با PVC ، در مقایسه با PE و PPبه طور قابل توجهی کمتر است. بنابراین  گسترش آتش سوزی از PVC به مواد اطراف حتی در هنگام سوختن، بسیار کمتر است.

مقاسه اشتعال پذیری پلیمر ها

  • استحکام کششی

در شکل زیرمقایسه استحکام کششی محصولات پی وی سی با سایر پلاستیک ها را نشان داده شده است. در این آزمون نمونه پی وی سی تحت نیروی کششی از دو طرف قرار گرفته و ازدیاد طول همزمان با نیروی اعمال شده به قطعه ثبت می شود و در نموداری به نام نمودار تنش/کرنش ثبت می شود در واقع استحکام کششی یک شاخص برای نشان دادن مقدار نیروی در هنگام شکستن، زمانی که هر دو انتهای قطعه آزمایشی از هم جدا می شوند، می باشد.

 

نمودار تنش-کرنش پلیمرها

  • مدول کششی

در شکل زیر مقايسه مدول کششی محصولات پی وی سی  با پلاستیک های دیگر را انجام شده است. مدول کششی همچنین به عنوان Modulus Young شناخته می شود که در واقع شیب نمودار تنش/کرنش می باشد . پلاستیک های دارای مدول کششی بزرگ دارای نسبت تنش کرنش کوچک هستند. به عبارت دیگر، مدول کششی شاخصی است که نشان دهنده میزان طول کشش است و هر چقدر پایین تر باشد ماده مورد نظر الاستیسته بیشتری دارد.

مقایسه مدول پی وی سی با سایر پلاستیک ها

  • قدرت خمشی

در شکل زیر  مقاومت خمش محصولات پی وی سی در مقایسه با سایر پلاستیک ها را نشان می دهد. این به صورت حداکثر تنش فشاری یا کششی قبل از شکستن قطعه آزمایشی تعریف می شود، (جایی که قطعه آزمایشی از دو سر محکم می شود و بار فشار عمودی در مرکز اعمال می شود. (قدرت خمشی شاخصی برای نشان دادن مقدار نیرو در زمان شکستن، زمانی که قطعه در آزمون خم می شود.

 

مقایسه مقاومت خمشی پی وی سی با سایر پلاستیک ها

  • مقاومت فشاری

در شکل زیر مقاومت فشاری محصولات پی وی سی را نسبت به دیگر پلاستیک نشان می دهد. این پارامتر با توجه به حداکثر تنش در نقطه شکست در واحد سطح مقطع بیان می شود، زمانی که یک نیرو عمودی به قطعه مورد آزمایش توسط دو قطعه از پانل آزمون اعمال می شود.

 

مقایسه مقاومت فشاری پی وی سی و سایر پلاستیک ها

  • استحکام خستگی

در شکل زیر مقاومت خستگی محصولات پی وی سی را در مقایسه با دیگر پلاستیک نشان می دهد. این پارامتر با توجه به حداکثر نیرو که در آن قطعه آزمایشی پس از اعمال تنش مکرر (نمی شکند،بیان می شود. استحکام خستگی  حداکثر تنشی است که قطعه مورد آزمایش می تواند پس از اعمال تکراری یک نیروی خارجی تحمل کند.

مقاومت خستگی در پی وی سی

  • استحکام ضربه

دمای انتقال شیشه پی وی سی بیش  از 70 درجه سانتیگراد است  که باعث استحکام کم در دمای اتاق است که یکی از معایب پی وی سی است. راه های زیادی برای اندازه گیری قدرت ضربه وجود دارد. در شکل زیر نتایج انرژی های جذب شده توسط قطعات آزمایشی را هنگامی که قطعات ثابت هستند و نیرویی توسط چکش به آن ها اعمال می شود (شکست ضربه) نشان می دهد. مقادیر بالاتر بیان گر قدرت ضربه بیشتر است.

 

مقایسه استحکام ضربه پی وی سی با سایر پلاستیک ها

ثبت نظر


( نظر خود را درباره این مقاله ثبت نمایید )